Επιχειρήσεις

Tologistiko / Υπηρεσίες / Επιχειρήσεις

Το λογιστικό μας γραφείο προσφέρει στις επιχειρήσεις όλη την γκάμα των υπηρεσιών που χρειάζονται για την εύρρυθμη λειτουργία τους αλλά και για την πλήρη ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και των Ασφαλιστικών Ταμείων.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Τήρηση Λογιστικών βιβλίων επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών
• Παρακολούθηση λογιστικών βιβλίων αγροτών ειδικού και κανονικού καθεστώτος
• Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ, Παρακρατούμενων Φόρων, Φορολογίας Εισοδήματος
• Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές εταιριών
• Πλήρης κάλυψη εξωτερικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες
• Υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών – προμηθευτών
• Μηχανοργάνωση
• Ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης καθώς και ενημέρωση για κάθε νέο φορολογικό μέτρο
• Ρυθμίσεις οφειλών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ

• Υπολογισμός μισθοδοσίας
• Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ασφάλισης ταμείων κύριας ΑΠΔ και επικουρικής ασφάλισης
• Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και καταγγελιών συμβάσεων
• Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο
• Κατάθεση στο ΕΡΓΑΝΗ όλων των εγγράφων που αφορούν στη σύννομη απασχόληση του προσωπικού (αναγγελίες πρόσληψης, αποχώρησης, λήξης σύμβασης, καταγγελίες σύμβασης, τροποποιητικά προγράμματα εργασίας, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, ετήσιοι πίνακες προσωπικού, βιβλία αδειών)
• Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ
• Υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας
• Αποδείξεις πληρωμής εργαζόμενων
• Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
• Ρυθμίσεις οφειλών